TFI - Tverrfaglig innsatsteam.

Asker kommune har faste rutiner i forhold til samarbeid og drøfting av barn det er knyttet bekymring til.

TFI består av; barnehage / skole, helse, PPT og barnevernsfaglig kompetanse

• Et forum for drøfting av saker som en trenger å få belyst fra flere faginstanser.

• Arbeidet kan bidra til at saker løses på lavest mulig nivå.
• Brukermedvirkning i disse møtene er en forutsetning. Foreldrene/foresatte er  en viktig ressurs som har stor kompetanse om sitt barn. Denne kompetansen kan være avgjørende for å finne gode løsninger.

  • Samtykke fra foreldrene/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge. Jf. profesjonsspesifikke taushetsregler.

 

Ønsker du å ta opp en sak rettes dette til; Pedagogisk leder eller daglig leder i Borgen Skog eller
Anita Sønsteby, virksomhetsleder Borgen.